Avís legal

Universia Holding, S.L. ("Universia") posa a disposició dels usuaris d'Internet de manera gratuïta la plataforma denominada Santander Open Academy, accessible a través de la web: www.santanderopenacademy.com, i de les aplicacions mòbils denominades "Santander Learning Room" disponibles per a iOS i Android (d'ara endavant, "el Portal"). El mer accés al Portal es regeix pel que disposa aquest Avís Legal. Si l'usuari es registra al Portal per gaudir del servei ofert, també seran aplicables les Condicions Generals d'Ús.

L'usuari haurà de llegir atentament aquest document, que s'ofereix en català. Aquest Portal dona accés a unes pàgines posades a disposició dels usuaris d'Internet de forma gratuïta. No obstant això, l'usuari del Portal haurà d'assumir qualsevol cost vinculat amb l'accés, ús i gaudi del Portal, per exemple, el cost que cobri el prestador de serveis d'accés a Internet corresponent a l'usuari per poder utilitzar el Portal. Mitjançant l'accés a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines, vostè tindrà consideració d'usuari i haurà de complir les condicions i restriccions d'aquest Avís legal. L'accés a alguna de les pàgines al Portal pot estar limitat per les lleis i disposicions de les diferents jurisdiccions dels països.

Tot i que la titularitat de la marca "Santander" utilitzada en aquest Portal és de Banco Santander, SA, els serveis que es presten per mitjà d'aquest Portal són prestats per Universia Holding, SL, entitat pertanyent al mateix grup empresarial que Banco Santander, SA, i es regulen a través de les Condicions generals d'ús. Banco Santander, SA no assumeix cap responsabilitat per la prestació d'aquests serveis.

Aquest Avís Legal romandrà accessible per consultar-lo al peu de pàgina de la versió web del Portal ia la pàgina d'inici de l'aplicació mòbil.

1. Objecte i modificació de condicions

Universia posa a disposició dels usuaris la possibilitat d'accedir i navegar pel Portal sempre que ho facin d'acord amb allò que preveu aquest Avís legal.

En qualsevol cas, Universia es reserva el dret de modificar o eliminar el contingut, l'estructura, el disseny, els serveis i les condicions d'accés i ús del Portal, sempre que ho consideri oportú, i avisant prèviament quan es tracti de canvis substancials, així com el dret d'interpretar aquest Avís legal en totes aquelles qüestions que pugui plantejar la seva aplicació.

Aquest Portal és propietat d'Universia Holding, SL, amb NIF B-82976515 i domicili social a Avenida de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte – Madrid. Universia està inscrita al Registre Mercantil de Madrid amb el número d'inscripció 1a, tom 16.547, foli 111, secció 8, full M281891. Els usuaris poden posar-se en contacte amb Universia a través d'aquest Formulari de Contacte.

2. Requisits per a l'accés, l'ús i la utilització dels serveis i continguts del Portal

L'accés i l'ús del Portal són totalment voluntaris i atribueixen a qui els realitza la condició d'usuari. Tot usuari, estigui o no registrat als serveis disponibles al Portal, ha de complir les condicions i restriccions d'aquest Avís legal, així com, si escau, les condicions particulars que les puguin complementar, substituir o modificar en algun sentit en relació amb els serveis i continguts del Portal. Com a conseqüència, l'usuari haurà de llegir detingudament els documents esmentats abans de l'accés i de la utilització de qualsevol servei del Portal sota la seva responsabilitat.

En qualsevol cas, Universia es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, de denegar l'accés al Portal a aquells usuaris que incompleixin aquest Avís legal.

3. Principis generals - Responsabilitat de l'usuari

L'usuari s'obliga a utilitzar el Portal de conformitat amb la legislació vigent aplicable en cada cas, segons allò que estableix aquest Avís legal, els principis de bona fe i els usos generalment acceptats, i a no contravenir amb la seva actuació a través del Portal l'ordre públic ni allò que disposa aquest Avís legal. Per tant, es prohibeix qualsevol ús amb fins il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i el funcionament normal del Portal o bé que atemptin directament o indirectament contra aquesta utilització i funcionament o contra qualsevol tercer.

L'usuari del Portal no transmetrà a través del Portal res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d'acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

Així mateix, es prohibeix la reproducció, la distribució, la transmissió, l'adaptació o la modificació, per qualsevol mitjà i de qualsevol forma, dels continguts del Portal (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, fitxers de so o imatge, logotips i la resta d'elements d'aquests llocs), llevat que es disposi de l'autorització prèvia dels seus titulars legítims o que ho permeti la llei.

Es prohibeix, així mateix, respecte dels continguts detallats anteriorment, qualsevol utilització comercial o publicitària diferent de l'estrictament permesa, si escau, i la vulneració, en general, de qualsevol dret que se'n derivi.

4. Condicions que hauran de complir els usuaris que vulguin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Portal

No s'admet la reproducció de pàgines del Portal mitjançant un enllaç des d'un altre portal o una pàgina web no autoritzada.

En cap cas no es podrà donar a entendre que Universia autoritza l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis o continguts oferts pel Portal des del qual s'estableix l'enllaç.

No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis d'Universia.

La pàgina des de la qual s'estableix l'enllaç no podrà tenir cap distintiu que faci referència al Portal, llevat dels signes integrats al mateix enllaç.

Es prohibeix expressament la creació de qualsevol tipus de navegador, programa, explorador o border environment sobre les pàgines del Portal.

No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers ni contraris a la moral i els bons costums acceptats, ni continguts o informacions il·lícites, a la pàgina web des de la qual s'estableixi l'enllaç.

L'existència d'un enllaç entre una pàgina web i el Portal no implica l'existència de relacions entre Universia i el propietari de la pàgina, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis.

5. Responsabilitat de l'usuari

L'usuari serà l'únic responsable de l'ús del Portal, dels continguts que creï i del compliment d'aquest Avís legal en la seva totalitat. Per tant, l'usuari s'obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d'informació confidencial i reservada, les seves claus d'accés, contrasenyes o dades similars assignades per accedir al Portal o a qualsevol dels seus serveis, i és responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per ells o per tercers sobre la base de la seva negligència o incompliment d'aquest Avís legal.

Qualsevol infracció d'aquest Avís legal pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l'usuari, que haurà de mantenir indemne Universia davant de qualssevol reclamacions, demandes, danys i perjudicis que pugui patir com a conseqüència de la infracció.

Així mateix, l'usuari garanteix que els continguts publicats o compartits per ell no suposen una infracció de cap dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers, incloent-hi els secrets empresarials, i es compromet a deixar indemne Universia de qualsevol reclamació (judicial o extrajudicial) que sorgeixi o pugui sorgir per l'ús d'aquests continguts.

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat

Universia no garanteix ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels fets i continguts següents ni de qualssevol danys o perjudicis que se'n poguessin derivar, si escau:

  1. Manca de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i funcionament efectiu del Portal o dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, dificultats o problemes tècnics o d'una altra naturalesa, sempre que això sigui imputable a tercers.
  2. La transmissió o l'existència de virus, altres elements o programes lesius per als equips dels usuaris que els poguessin afectar, com a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o que produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers, sempre que això sigui imputable a tercers.
  3. L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquest Avís legal, a la bona fe, als usos generalment admesos o a l'ordre públic, del Portal, dels seus serveis i continguts, per part dels usuaris.
  4. Fora d'aquells signes que formin part del mateix enllaç, la pàgina web a la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Universia o a Banco Santander, SA.
  5. Les vulneracions o infraccions de les lleis, els usos o els costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre d'altres, de tercers.
  6. Vicis o defectes dels continguts o serveis als quals s'accedeixi a través del Portal, sempre que això sigui imputable a tercers.
  7. La recepció, l'emmagatzemament, l'obtenció, la difusió o la transmissió per part dels usuaris dels continguts del Portal, sempre que això sigui imputable a tercers.
  8. El coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l'ús dels continguts i serveis del Portal per part dels usuaris.
  9. L'incompliment, per part de tercers, de les seves obligacions o garanties derivades o contretes en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Portal, així com la manca de qualitat, fiabilitat, adequació a allò ofert, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en aquests llocs.
  10. El contingut de les contribucions, activitats o conductes dels usuaris, que seran responsabilitat exclusiva de l'usuari respectiu.

L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiva ni excloent en cap dels seus punts.

7. Enllaços

Entre els continguts del Portal es poden incloure enllaços publicats per tercers a llocs pertanyents o gestionats per tercers amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació i serveis disponibles a través d'Internet.

Universia no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts del Portal i continguts situats a l'exterior o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc web. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i en cap cas no impliquen el suport, l'aprovació, la comercialització o cap mena de relació entre Universia i les persones o entitats autores o gestores d'aquests continguts o els titulars dels llocs on es trobin, ni cap garantia d'Universia pel funcionament correcte dels llocs o continguts enllaçats.

En aquest sentit, l'usuari s'obliga a posar la màxima diligència i prudència en cas d'accedir o utilitzar continguts o serveis dels llocs als quals accedeixi en virtut dels enllaços esmentats.

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció del Portal, de les seves pàgines i pantalles, de la informació que contenen, de la seva aparença i disseny, així com dels enllaços que s'estableixin des del Portal a altres llocs web de qualsevol societat pertanyent al Grup Santander són propietat exclusiva d'aquest, tret que s'especifiqui altrament.

Totes les denominacions, els dissenys i els logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut d'aquests per persones diferents del seu titular legítim podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tots aquells que accedeixin al Portal. Es prohibeix reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d'aquest Portal sense l'autorització prèvia per escrit d'Universia.

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements del Portal estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o d'altres, estan estrictament prohibides, llevat d'autorització prèvia per escrit d'Universia. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials, civils o penals, que escaiguin.

Així mateix, el conjunt de continguts disponibles al Portal està protegit pel dret sui generis sobre bases de dades previst al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, els usuaris no podran extreure o reutilitzar la totalitat o part substancial d'aquest conjunt de continguts, ni tan sols una part no substancial, en la mesura que això suposi un acte contrari a la utilització normal d'aquest conjunt de continguts que causi un perjudici injustificat als interessos legítims d'Universia.

Universia no concedeix llicències o autoritzacions d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el Portal i els serveis o els continguts del Portal.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de responsabilitat exclusiva d'aquests tercers.

9. Legislació aplicable.

Aquest Avís legal es regirà per la legislació espanyola i qualsevol disputa en relació amb l'Avís es resoldrà davant dels tribunals de Madrid capital, llevat que es tracti d'una disputa amb un usuari que tingui la condició de consumidor. En aquest cas, la disputa es resoldrà davant del tribunal que resulti competent d'acord amb la legislació aplicable.

Data de darrera modificació: 27/11/2023