Política de privacitat

Universia Holding, S.L (d'ara endavant, "Universia" o el "Responsable") informa als usuaris (d'ara endavant, “Usuaris” o en singular “Usuari”), sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, detallant el tractament de dades que es realitza en el portal accessible mitjançant el domini https://www.santanderopenacademy.com i mitjançant les aplicacions mòbils denominades "Santander OpenAcademy Content" disponibles per a iOS i Android (d'ara endavant, conjuntament o independentment, el "Portal").

En cas que siguis estudiant i la teva universitat t'ho hagi ofert, també pots accedir als nostres serveis a través de la plataforma "Campus". Aquesta plataforma és oferida i gestionada per la teva Universitat, que tractarà les teves dades personals en qualitat de responsable del tractament. No obstant això, els nostres serveis estan accessibles a la secció "Espacio Santander" de la plataforma, que és ofert i gestionat per Universia.

El Portal és un espai creat per Universia que reuneix Usuaris i universitats o altres institucions educatives o entitats que s'adhereixen al Portal (d'ara endavant, "Institucions") i que publiquen programes de beques o cursos amb places limitades. Els programes de beques consisteixen en la concessió d'una ajuda econòmica per pagar total o parcialment les despeses que han de suportar els Usuaris en cursar uns estudis, desenvolupar un treball de recerca o participar en un projecte entre altres continguts (d'ara endavant, els "Programes"). Per la seva part, els cursos amb places limitades consisteixen en la concessió de places gratuïtes per a la participació en cursos les matèries principals dels quals poden ser idiomes, habilitats, tecnologia, sostenibilitat, entre altres (d'ara endavant, els "Cursos amb Places Limitades"). Addicionalment a aquests Cursos amb Places Limitades, Universia ofereix de forma gratuïta als Usuaris un catàleg de cursos de formació d'accés amb places il·limitades (“Cursos amb Places Il·limitades”) destinats a reforçar les competències dels Usuaris i completar la seva formació. Finalment, els Usuaris també poden accedir a continguts oferts per la pròpia Universia destinats a facilitar l'aprenentatge i reforçar les seves competències (d'ara endavant, els “Continguts”). Els Cursos amb Places Il·limitades i els Continguts pretenen capacitar els Usuaris per poder accedir a millors oportunitats de desenvolupament acadèmic i professional. Totes les funcionalitats anteriors componen, conjuntament, el "Servei". Pots consultar més detalls sobre el Servei a les Condicions Generals d'Ús.

El Portal té caràcter internacional, podent-se registrar i/o col·laborar en la seva activitat Usuaris i Institucions ubicades fora i dins de la Unió Europea.

Bàsicament, els Usuaris, que poden ser estudiants, professors, col·laboradors, etc., poden utilitzar el Portal per revisar, inscriure's, gestionar o coordinar Programes o avaluar quins Programes, cursos o continguts poden ser-los d'utilitat en el seu procés formatiu.

A més de les Institucions, els Programes o Cursos amb Places Limitades poden haver estat finançats per terceres entitats (els "Promotors"), amb els que la Institució pot gestionar conjuntament el Programa o Curs amb Places Limitades o permetre accés a detalls sobre el mateix, ja que han finançat aquest Programa o Curs amb Places Limitades.

Aquesta Política de Privacitat detalla els fins pels quals tractem les dades personals dels Usuaris, els motius pels quals el tractament és legal, els períodes de temps durant els quals conservem les dades, les entitats amb les quals es comparteixen, els drets que poden fer valer i altres qüestions que considerem rellevants perquè els Usuaris tinguin clar què farem amb les seves dades quan utilitzen el Servei.

Quan parlem de "dades personals", ens referim a tota informació relacionada amb els Usuaris que aquests ens facilitin directament, que hagin generat al utilitzar el nostre Servei o que hàgim inferit sobre ells, sempre que els sembli bé que analitzem el seu perfil (d'ara endavant, les "Dades"). No es tractaran dades especialment protegides o informació considerada "sensible".

Universia informa als Usuaris que el tractament de les Dades que realitzin les Institucions o els Promotors per a la tramitació dels Programes o Cursos amb Places Limitades publicats al Portal quedaran sotmesos a les seves pròpies polítiques de privacitat. Per tant, aquesta Política de Privacitat es limita a informar als Usuaris sobre el tractament que realitza Universia, incloent els tractaments relatius als continguts que ofereix directament la pròpia Universia.

Els Usuaris només han de facilitar en cada cas les dades marcats amb un asterisc o assenyalats com a obligatoris, ja que es consideren necessàries per gaudir del Servei. En aquest sentit, els Usuaris poden facilitar aquestes dades directament completant el formulari de registre, ja sigui introduint les dades manualment o a través d'alguns dels sistemes d'autenticació o connectors socials de tercers disponibles, o si els Usuaris volen simplement subscriure's a la newsletter de novetats, facilitant el correu electrònic en la secció disponible sense necessitat de registrar-se al Portal. Així mateix, quan l'Usuari es trobi registrat és possible que es puguin sol·licitar dades addicionals en algunes funcionalitats, per exemple, per inscriure's en una beca o curs és possible que es sol·licitin dades acadèmiques i/o de treball.

Aquesta Política de Privacitat romandrà accessible per a la seva consulta al peu de pàgina de la versió web del Portal i a la pàgina d'inici de l'aplicació mòbil.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat del Responsable del tractament:

Universia Holding, SL

Entitat inscrita al Registre Mercantil de Madrid el 2005, tom 16.547, foli 107, full número M-28189, inscripció 4a i amb CIF B82976515 (en endavant, el "Responsable").

Dades de contacte del Responsable:

Adreça postal: Ciudad Grupo Santander. Avda. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Formulari de contacte a efectes de privadesa: Formulari de contacte

Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpo@universia.net

2. DADES QUE TRACTEM I PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Al Portal tractem les Dades que ens han facilitat els Usuaris, tant en el procés de registre com posteriorment al utilitzar el nostre Servei, inscriure's en Programes, Cursos amb Places Limitades, Cursos amb Places Il·limitades, accedir als Continguts o, simplement, navegar pel Portal. La recollida de les Dades d'Usuaris en el procés de registre pot realitzar-se de manera directa, si l'Usuari ha facilitat aquesta informació a Universia completant el formulari de registre, o bé utilitzant els sistemes d'autenticació o connectors socials de tercers oferts al Portal. En aquest cas, el proveïdor del sistema d'autenticació o connector social corresponent facilitarà a Universia les Dades que l'Usuari autoritzi, que es mostraran en pantalla abans de completar l'entrega. L'Usuari també podrà consultar els permisos concedits a la plataforma del tercer el conector social del qual utilitzi. Si les Dades rebudes d'aquesta manera foren insuficients, és a dir, si alguna de les Dades marcats amb un asterisc no hagués estat lliurats, Universia sol·licitarà a l'Usuari que els lliuri per poder completar l'alta al Portal i accedir al Servei. S'informa als usuaris que les Dades rebudes d'aquests tercers s'incorporaran a una base de dades pròpia de Universia i s'utilitzaran no només per a l'alta o accés al Portal, sinó també per a la resta de finalitats rellevants d'acord amb el que es descriu al punt 3 d'aquesta Política de Privacitat.

En alguns supòsits, podem obtenir les dades del procés de registre de l'Usuari d'altres fonts o serveis oferts per Universia o amb els que Universia està relacionada. Per exemple, si l'Usuari desitja utilitzar funcions d'autocompletat dels formularis de registre, Universia podria obtenir les dades necessàries del compte que l'usuari hagi creat en un altre servei ofert per Universia (p.ej., serveis d'ocupabilitat) o d'un servei relacionat d'alguna altra manera. Si us plau, consulti's la secció específica sobre l'autocompletat per a més detall.

En particular, obtenim les següents dades: nom, cognoms, país de residència, e-mail, data de naixement, currículum vitae, formació o titulacions i dades relatives a la navegació i ús del Portal (adreça IP, informació sobre el dispositiu en cas d'utilitzar l'aplicació Santander OpenAcademy Content, inscripcions en Programes, Cursos amb Places Limitades i Cursos amb Places Il·limitades, dades de perfil o continguts marcats com a favorits).

Finalment, informem els Usuaris que obtenim informació sobre hàbits de navegació a través de galetes. Per obtenir-ne més informació, recomanem als Usuaris que consultin la nostra Política de galetes.

3. FINALITATS I LEGITIMACIONS DEL TRACTAMENT

 1. Gestió de l'alta de l'Usuari al Portal i gaudi del Servei. El Responsable tractarà les Dades dels Usuaris que es registren a través del formulari corresponent per gestionar l'alta d'aquests en el Portal i que puguin identificar-se. Així mateix, Universia tractarà les Dades per a tots els tractaments que siguin necessaris per permetre l'ús de totes les funcionalitats del Servei que l'Usuari utilitzi, com la inscripció en els Programes, Cursos amb Places Limitades i Cursos amb Places Il·limitades o l'accés als Continguts oferts en el Portal o l'enviament de notificacions sobre el propi Servei, si ho desitja l'Usuari.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base de legitimació que permet realitzar aquest tractament és l'execució d'un contracte que es materialitza amb l'acceptació de les Condicions generals d'ús.

 2. Autocompletat d'informació en el procés d'alta d'Usuari. Quan així ho sol·licitin, el Responsable podrà tractar les Dades dels Usuaris per a complimentar d'antuvi algunes de les dades sol·licitades durant el procés de registre, és a dir, creació de compte i alta com a Usuari. El tractament té com a finalitat facilitar el registre de l'Usuari en els serveis oferts pel Responsable, en aquells casos en què el Responsable ja compta amb la informació pertinent. L'usuari podrà modificar en els formularis de registre qualsevol dada que sigui complimentada per avançada, abans de la seva remissió al Responsable per a la creació del compte d'usuari. Les dades tractades seran únicament aquelles que s'indiquen en els formularis de registre. En funció del context en què realitzi el procés d'alta de l'Usuari, el Responsable podrà obtenir les dades d'una font diferent:

  - Registre des de la plataforma "Campus".

  Quan l'Usuari es registri en el Servei a través de la plataforma "Campus", concretament a través de la secció "Espai Santander" gestionada pel Responsable, el Responsable obtindrà les dades del compte que l'Usuari hagi creat anteriorment al donar-se d'alta en l'aplicació "Campus". En la mesura en què l'aplicació "Campus" i la seva gestió de comptes d'usuari són responsabilitat de la Universitat que ofereix el servei, per dur a terme l'autocompletat en aquest context és necessari que la Universitat comuniqui les dades personals de l'Usuari al Responsable.

  - Registre des d'un altre producte Universia.

  Quan l'Usuari es registri en el Servei a través de qualsevol altre canal ofert pel Responsable, el Responsable obtindrà les dades del compte que l'Usuari hagi creat anteriorment en un altre servei ofert pel Responsable (p.ex., Treball, consulti's la seva política de privacitat específica aquí). En aquest cas, no es produeix cap cessió o comunicació de dades personals, perquè el tractament de dades personals dels serveis implicats són responsabilitat de la mateixa entitat, és a dir, del Responsable, tot i així, sempre es sol·licitarà el consentiment dels Usuaris per a l'autocompletat de les seves dades.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base de legitimació per a realitzar aquest tractament de dades és el consentiment exprés de l'Usuari.

  En cas que l'Usuari no doni el seu consentiment inicialment o havent-lo prestat, el revocar en el futur, no suposarà la pèrdua de la seva condició d'Usuari ni aquest extrem afectarà al gaudi del Servei.

  Ha de tenir-se en compte que el consentiment per a l'autocompletat en el context de la plataforma "Campus" implica que l'usuari consent que la Universitat comuniqui les dades de registre de l'Usuari al Responsable, per ser necessari per a la finalitat.

 3. Cessió de dades a les Institucions i Promotors per al desenvolupament adequat del Programa o Curs amb Places Limitades. Quan els Usuaris s'inscriguin en un Programa o Curs amb Places Limitades, el Responsable cedirà certes Dades a la Institució que concedeix el Programa o Curs amb Places Limitades corresponent, així com al Promotor que ho hagi patrocinat, promogut o finançat, en cas que sigui diferent, amb la finalitat que puguin dur-se a terme (cada Programa o Curs amb Places Limitades identificarà a la Institució i al Promotor que rebran les dades de l'Usuari del Responsable). A més, en algunes ocasions els Programes o Curs amb Places Limitades impliquen que la formació es cursi en una Institució diferent a la que ho ha concedit, a la qual Universia també cedirà les Dades amb la finalitat de gestionar els tràmits necessaris per poder cursar el Programa o Curs amb Places Limitades. En resum, es poden donar els següents casos:

  - Cas I: Existeix un Promotor que finança un Programa o un Curs amb Places Limitades i una Institució que concedeix el Programa o Curs amb Places Limitades i simultàniament on l'Usuari cursa la formació, de manera que Universia cedirà les dades al Promotor i a la Institució en qüestió.

  - Cas II: Existeix un Promotor que finança el Programa o Curs amb Places Limitades, per una altra banda una Institució que concedeix el mateix i finalment una tercera Institució on l'Usuari el cursa, en aquest cas Universia cedirà les dades al Promotor, a la Institució que concedeix el Programa o Curs amb Places Limitades i a la Institució on l'Usuari ho realitza.

  Informem als Usuaris que aquestes cessió de Dades són necessàries per poder participar en els Programes i Cursos amb Places Limitades i, amb això, executar les Condicions Generals d'Ús i les condicions específiques del Programa o Curs amb Places Limitades corresponent. En algunes ocasions, les Institucions estan situades en països no segurs o situats fora de la Unió Europea.

  Les Dades que serien cedides són: nom, cognoms, país de residència, e-mail, data de naixement i dades relatives a la navegació i ús del Portal (adreça IP, inscripcions en Programes, Cursos amb Places Limitades o cursos amb Places Il·limitades o continguts marcats com a favorits).

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base de legitimació que permet realitzar aquest tractament és l'execució d'un contracte que es materialitza amb l'acceptació de les Condicions Generals d'Ús i les condicions específiques del Programa o Curs amb Places Limitades corresponent que disposi la Institució en qüestió. A més, considerem que les cessions a Institucions en els quals programes o cursos amb places limitades s'inscriguin els usuaris són cessió ocasionals, ja que només ho farem quan els Usuaris decideixin inscriure's en les mateixes. Ambdues qüestions justifiquen les transferències internacionals que puguem realitzar al cedir les dades d'aquests Usuaris a Institucions situades fora del país on es troben, en països no reconeguts com a segurs per les autoritats de protecció de dades.

 4. Enviament de comunicacions pròpies de caràcter acadèmic, per qualsevol mitjà i personalitzades sobre la base del perfil de l'Usuari. La nostra intenció és proporcionar als Usuaris en tot moment continguts d'interès. Per això, elaborarem un perfil sobre l'Usuari utilitzant factors com les dades que ens hagi facilitat i les seves dades de navegació i ús al nostre Portal (adreça IP, inscripcions en Programes, Cursos amb Places Limitades i Cursos amb Places Il·limitades, continguts marcats com a favorits) o en plataformes de tercers que pertanyin a la mateixa xarxa (en aquest últim cas, només quan hagis acceptat la instal·lació de cookies o altres dispositius de seguiment al accedir a la Plataforma).

  Utilitzarem aquest perfil per remetre'ls comunicacions personalitzades, exclusivament de caràcter acadèmic, que podran tractar sobre cursos, beques, ocupació, formació, continguts o tallers, entre d'altres.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base legitimadora que habilita el tractament de dades personals és l'interès legítim del Responsable. En particular, el Responsable té un interès legítim que els seus Usuaris coneguin les diferents funcionalitats o oportunitats que s'ofereixen al Portal, com també altres oportunitats similars, i que interactuïn i utilitzin el Portal el màxim possible, de manera que la posició d'Universia en el sector acadèmic mantingui la seva rellevància. A més, el Responsable també té un interès per realitzar un perfil sobre els Usuaris, perquè no ens interessa enviar comunicacions genèriques que no es corresponguin amb allò que hem detectat que interessa més a cada Usuari, igualment amb la finalitat que el Portal sigui útil i precís i els usuaris l'utilitzin el màxim possible.

  A Universia hem realitzat una anàlisi de ponderació per valorar si, efectivament, podíem realitzar aquest tractament sobre la base del nostre interès legítim. Els Usuaris ens la poden sol·licitar a través de les dades de contacte indicades. No obstant això, tot seguit s'avancen algunes de les conclusions principals d'aquesta anàlisi: el perfilat i enviament de comunicacions personalitzades representa un interès real per nosaltres que és totalment lícit; és proporcionat perquè no hi ha mesures menys invasives que ens permetin desenvolupar el nostre interès perquè coneguis les oportunitats que oferim i perquè el nostre Portal no sigui genèric, sinó útil i rellevant; no representa perjudicis per a tu, sinó que redunda en el fet que et fem arribar ofertes, convocatòries o continguts acadèmics que considerem que facilitaran la teva formació i ocupabilitat; pots oposar-t'hi en qualsevol moment, des de l'inici i, a més, és una pràctica habitual al sector.


 5. Cessió de les Dades a l'entitats del Grup Santander domiciliadas al lloc de residència de l'Usuari (respectivament, "Banc Local"* i "Universia Local"),* perquè aquestes enviïn, per qualsevol mitjà, incloent-hi la via electrònica, comunicacions comercials personalitzades pròpies i de tercers.El Responsable comunicarà les Dades dels Usuaris que manifestin expressament el seu consentiment al Banc Local i a la Universia Local corresponents perquè puguin, de forma separada, remetre-li comunicacions comercials o de caràcter acadèmic pròpies o de tercers que podran tractar, per exemple, sobre productes bancaris, productes d'assegurança, telecomunicacions, educació, oci, recerca, automoció, gran consum, ocupació, cultura, sortides professionals, tèxtil, transport, assegurances, restauració, tecnologia, alimentació, televisió, ràdio, portals i comparadors d'Internet. Les comunicacions comercials seran personalitzades (perquè no els interessa enviar comunicacions genèriques) sobre la base del perfil de l'Usuari, que estarà format per (i) les Dades que els lliurem (es poden consultar més avall) i (ii) les dades que ja tinguessin sobre l'Usuari, que l'Usuari els hagi pogut lliurar al marge del Portal, en cas que en tinguin cap.

  En cas de ser resident al Regne Unit, sempre i quan hagis prestat el teu consentiment, el Responsable només podrà enviar-te comunicacions comercials de productes o serveis propis amb la intenció de proporcionar-te en tot moment continguts d'interès.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base de legitimació per realitzar aquest tractament de dades és el consentiment exprés de l'Usuari. En cas que l'Usuari no hi doni el seu consentiment inicialment o en cas que, després d'haver-lo prestat, el revoqui en el futur, això no suposarà la pèrdua de la seva condició d'Usuari ni afectarà el gaudi del Servei. Aquest consentiment també cobreix la realització de les transferències de dades que realitzaria el Responsable si l'Usuari resideix en un país "no segur". Es poden consultar més detalls sobre transferències internacionals a l'apartat 5 d'aquesta Política de privacitat.

  *Els Usuaris poden consultar la identitat del Banc Local i de la Universia Local als quals Universia cedirà les seves Dades, en funció del seu país de residència, en aquest enllaç

  Les Dades que serien cedides són: nom, cognoms, país de residència, e-mail, data de naixement i dades relatives a la navegació i ús del Portal (adreça IP, inscripcions en Programes, Cursos amb Places Limitades i Cursos amb Places Il·limitades o continguts marcats com a favorits).

 6. Elaboració de perfils per a finalitats de màrqueting i enviament per qualsevol mitjà, inclosa la via electrònica, de comunicacions comercials pròpies i sobre productes o serveis de tercers.

  La nostra intenció és proporcionar-te en tot moment continguts d'interès. Si està registrat i has prestat el teu consentiment. Universia et podrà enviar comunicacions comercials pròpies o de productes o serveis de tercers que podran tractar, per exemple, sobre productes bancaris, productes d'assegurances, telecomunicacions, educació, oci, recerca, automoció, gran consum, ocupació, cultura, sortides professionals, tèxtil, transport, assegurances, restauració, tecnologia, alimentació, televisió, ràdio, portals i comparadors d'Internet.

  Les comunicacions comercials seran personalitzades en base al teu perfil, ja que no ens interessa enviar-te comunicacions genèriques. Aquest perfil s'elaboraria utilitzant factors com (i) a les teves Dades (incloent les teves dades bàsiques d'identificació i els teus hàbits de navegació en la nostra Plataforma, com el tipus de Programes, Cursos amb Places Limitades o Cursos amb Places Il·limitades en què t'inscriguis, etc.) o (ii) en dades sobre tu que tinguin el seu origen en plataformes de tercers que pertanyin a la mateixa xarxa publicitària que nosaltres (en aquest últim cas, només quan hagis acceptat la instal·lació de cookies o altres dispositius de seguiment a l'accedir a la Plataforma).

  Si no estàs registrat i t'has subscrit a la newsletter de novetats prestant el teu consentiment per a això, Universia podrà enviar-te una newsletter personalitzada en relació amb el contingut que hagis seleccionat (noves convocatòries de programes de beques, cursos, continguts o articles d'interès).

  Quina és la base legitimadora que ens permet fer-ho?

  La legitimació per habilitar aquest tractament de dades té la base jurídica en el teu consentiment exprés. En cas que no hi donis el teu consentiment inicialment o en cas que, després d'haver-lo prestat, el revoquis en el futur, això no suposarà la pèrdua de la teva condició d'Usuari ni afectarà la teva participació a la Plataforma.

 7. Realització de concursos, promocions, sorteigs i altres esdeveniments a través del Portal o de xarxes socials.Responsable publica a través del Portal o de xarxes socials i amb determinada regularitat concursos, promocions, sorteigs i altres esdeveniments perquè els Usuaris puguin participar-hi i beneficiar-se dels premis que s'hi ofereixen.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  Aquest tractament únicament es realitzarà mitjançant l'acceptació de les bases legals de cada promoció, sorteig, concurs o esdeveniment, essent aquest contracte el que legitima el tractament de les dades.

 8. Realització d'estudis estadístics sobre el funcionament de la tecnologia que dona suport al Servei per poder realitzar millores tècniques, de seguretat, de funcionament, d'usabilitat i comercials.El Responsable tractarà tota la informació obtinguda a través de la interacció dels Usuaris amb el Portal i el Servei amb la finalitat de generar mètriques i informació agregada per tal de poder valorar l'estat i la utilitat del Servei, corregir errors, fer-lo més segur i senzill d'utilitzar, i per poder millorar el Portal i el Servei.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base jurídica que legitima aquest tractament de dades és l'interès legítim del Responsable. El nostre interès resideix en poder utilitzar la informació d'ús del Servei de forma agregada per conèixer l'impacte i utilitat dels Programes, Cursos amb Places Limitades, Cursos amb Places Il·limitades i dels Continguts, així com poder corregir i millorar el Servei, que sigui fàcil d'utilitzar i segur per a els nostres Usuaris i que responguin a les necessitats reals d'aquests. Informem als Usuaris que hem realitzat una anàlisi de ponderació per avaluar si efectivament podíem realitzar aquest tractament amb base en el nostre interès legítim. Els Usuaris poden sol·licitar-nos a través de les dades de contacte indicades. No obstant, avancem algunes de les conclusions principals d'aquest anàlisi a continuació: la realització d'anàlisis estadístics representa un interès real per a nosaltres que és totalment lícit, és proporcionat perquè no existeixen mesures menys invasives que ens permetin desenvolupar el nostre interès, no represente perjudicis per a tu i, a més, és una pràctica habitual en el sector.

 9. Resolució de consultes dels Usuaris.Universia tractarà les Dades per tramitar i gestionar la sol·licitud d'informació, consulta de dubtes o qualsevol altra consulta enviada per l'Usuari (registrat o no) a través del formulari de contacte habilitat, així com les actuacions i operacions que, si escau, se'n derivin.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  Aquest tractament es realitza sobre la base de l'interès legítim d'Universia a resoldre adequadament les inquietuds que plantegin els Usuaris i incrementar la satisfacció amb el Servei, així com, si escau, en el compliment d'obligacions legals que puguin resultar d'aplicació en matèria d'atenció al client. Els Usuaris poden sol·licitar a Universia que els faci arribar una còpia del judici de ponderació realitzat a través de les dades de contacte indicades prèviament.

  Hem realitzat una anàlisi de ponderació per valorar si, efectivament, podíem realitzar aquest tractament sobre la base del nostre interès legítim. Els Usuaris ens la poden sol·licitar a través de les dades de contacte indicades. No obstant això, tot seguit avancem algunes de les conclusions principals d'aquesta anàlisi: la resolució de dubtes i consultes representa un interès real per nosaltres que és totalment lícit; és proporcionada perquè no hi ha mesures menys invasives que ens permetin desenvolupar el nostre interès sense tractar les dades dels Usuaris de forma lícita; no representa perjudicis per a tu (al contrari, permet una comunicació fluida amb Universia); el tractament de dades no és desequilibrat i, a més, és una pràctica habitual al sector.

 10. Cessió de les Dades al Banc Local* i a Banco Santander, SA (Espanya) perquè aquests puguin posar-se en contacte amb els interessats per a possibles processos de selecció.Quan els Usuaris ho consentin expressament, el Responsable cedirà les Dades dels Usuaris que manifestin expressament el seu consentiment al Banc Local perquè aquest s'hi posi en contacte per participar en processos de selecció propis de l'entitat. Així mateix, les Dades també se cediran a Banco Santander, SA (Espanya), com a matriu del Grup, per a processos de selecció de posicions amb caràcter global. Així, per exemple, si l'Usuari és resident brasiler, les seves dades es comunicarien al Banc Local situat al Brasil i a Banco Santander, SA (Espanya).

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base de legitimació per realitzar aquest tractament és el consentiment exprés de l'Usuari. En cas que l'Usuari no hi doni el seu consentiment inicialment o en cas que, després d'haver-lo prestat, el revoqui en el futur, això no suposarà la pèrdua de la seva condició d'Usuari ni afectarà el gaudi del Servei. Aquest consentiment també cobreix la realització de les transferències de dades que realitzaria el Responsable si l'Usuari resideix en un país "no segur". Es poden consultar més detalls sobre transferències internacionals a l'apartat 5 d'aquesta Política de privacitat.

  *Els Usuaris poden consultar la identitat del Banc Local concret al qual Universia cedirà les seves Dades, en funció del seu país de residència, en aquest enllaç

  Les Dades que serien cedides són: nom, cognoms, país de residència, e-mail, data de naixement, currículum vitae, dades de formació o titulació i dades relatives a la navegació i ús del Portal (adreça IP, inscripcions en Programes, Cursos amb Places Limitades i Cursos amb Places Il·limitades o continguts marcats com a favorits).

 11. Elaboració de perfils per a la seva utilització en patrons de comportament per suggerir productes i recomanacions. Quan els Usuaris accepten el tractament de dades de caràcter personal obtingudes d'identificadors en línia, com ara galetes analítiques i de publicitat, el Responsable podrà dur a terme l'elaboració de perfils sobre el seu comportament, on també es tindrà en compte la informació que hagin generat els Usuaris al seu perfil. 

  Aquest perfilat es realitzarà a través d'una eina que executa de manera automatitzada una anàlisi dels patrons de comportament i permet mostrar als Usuaris, dins del mateix Portal, recomanacions per a l'adquisició de productes o serveis que es puguin adequar més als seus interessos, segons els patrons de comportament esmentats. Per obtenir-ne més informació, pot consultar aquest enllaç, on es facilita el detall relatiu al tractament de dades que es realitzarà sobre la base d'aquesta eina.

  En concret, per a la realització d'aquesta activitat, el Responsable tractarà les dades que s'obtinguin de l'observació dels hàbits de navegació dels Usuaris pel Portal, així com del seguiment i anàlisi del comportament d'aquests Usuaris quan naveguen en aquest entorn web (en particular, tractarem la seva adreça IP, inscripcions en Programes Cursos amb Places Limitades i Cursos amb Places Il·limitades, dades de perfil, participació o continguts marcats com a favorits, hàbits de navegació a través de galetes). 

  Així mateix, el Responsable tractarà les categories de dades següents: nom, cognoms, país de residència, adreça electrònica, data de naixement, currículum, formació o titulacions.

  Amb aquesta informació, el Responsable realitzarà una anàlisi sobre els interessos dels Usuaris per determinar quins dels nostres productes i serveis s'ajusten millor al seu perfil, per tal d'ensenyar-los dins del Portal recomanacions que s'ajustin a les seves preferències.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  Aquest tractament comporta l'acceptació de les galetes en termes de consentiment i l'elaboració de perfils automatitzats d'acord amb l'interès legítim:

  (i)            Consentiment per a la utilització de paràmetres de comportament: 
  Universia tractarà les dades personals obtingudes de l'ús de galetes analítiques i de publicitat, sempre que l'Usuari hagi atorgat el seu consentiment exprés a aquests efectes a través del tauler de configuració de les galetes. Per obtenir-ne més informació, pot consultar la nostra Política de galetes.  

  (ii)           Interès legítim per a l'elaboració de perfils automatitzats:
  Aquest tractament és necessari per a la satisfacció de l'interès legítim d'Universia. No obstant això, l'Usuari té la possibilitat d'oposar-se a aquest tractament de dades personals. 
  L'informem que l'interès predominant d'Universia en la realització d'aquest tractament de dades és millorar l'oferta de continguts i adequar-los al perfil de l'Usuari, oferint-li així informació sobre els productes que li puguin resultar interessants i que s'ofereixen des del Portal.

  En particular, Universia vol que els Usuaris accedeixin més fàcilment al contingut que els interessa i que les cerques al Portal siguin més àgils i personalitzades, de manera que puguin trobar més ràpidament el producte que estan buscant d'acord amb les seves característiques.

  D'acord amb allò que preveu la normativa de protecció de dades, Universia ha realitzat l'anàlisi de ponderació i les proves de sospesament corresponents per confirmar que l'interès legítim del Responsable no perjudica els interessos dels Usuaris. Com a conclusió d'aquestes proves, entenem que l'interès legítim del Responsable presenta un interès realment lícit, ja que amb aquesta activitat es vol aconseguir un nivell de conversió més alt, una oferta de valor més personalitzada i una millora de l'experiència de l'Usuari al Portal. Per això, entenem que aquest tractament no constitueix un impediment per a l'exercici normal dels drets i les llibertats dels Usuaris i, a més és una pràctica habitual en el sector.

 12. Anonimització de les Dades personals.Convertirem les Dades dels Usuaris en anònimes i les analitzarem de forma agregada amb moltes altres dades anònimes per conèixer patrons i extreure percepcions i intel·ligència de les tendències de formació, millorar la seguretat de la nostra tecnologia i altres finalitats.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base de legitimació d'aquesta finalitat és l'interès legítim d'Universia a millorar la seguretat del nostre Servei i a generar intel·ligència que ens permeti i permeti a tercers conèixer les tendències formatives, així com a aprofitar aquests coneixements per a altres finalitats. Les percepcions i aprenentatges que obtinguem de l'anàlisi agregada d'informació anònima no afectarà els Usuaris de manera directa.

  Hem realitzat una anàlisi de ponderació per valorar si, efectivament, podíem realitzar aquest tractament sobre la base del nostre interès legítim. Els Usuaris ens la poden sol·licitar a través de les dades de contacte indicades. No obstant això, tot seguit avancem algunes de les conclusions principals d'aquesta anàlisi: l'anonimització representa un interès real per nosaltres que és totalment lícit; és proporcionada perquè no hi ha mesures menys invasives que ens permetin desenvolupar el nostre interès; no representa perjudicis per a tu i, a més, és una pràctica habitual al sector.

 13. Compliment d'obligacions legals.Per acabar, a Universia podrem tractar les Dades per complir qualssevol obligacions legals que resultin d'aplicació. Per exemple, obligacions d'índole fiscal, compliment de requeriments de tribunals de justícia, etc.

  Quina és la base legal que legitima aquest tractament?

  La base de legitimació que empara aquest tractament és que necessitem tractar les teves Dades per poder complir les obligacions que ens imposen les lleis.

4. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les Dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual que ens uneix amb els Usuaris, regulada mitjançant les Condicions generals d'ús.

No obstant això, per a les finalitats per a les quals sol·licitem el consentiment de l'Usuari o a les quals l'Usuari té la possibilitat d'oposar-se, deixarem de tractar les Dades abans si l'Usuari retira el seu consentiment i si s'oposa que les continuem tractant, en aquest últim cas, sempre que els nostres interessos legítims no segueixin prevalent. Si l'Usuari revoca el seu consentiment o exerceix el dret de supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejades durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les Dades, per a la formulació, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, sempre que ho permeti la legislació aplicable, o per posar les Dades a disposició de jutges i tribunals o de les autoritats públiques competents. Durant aquest període addicional, a Universia conservarem les Dades de l'Usuari de forma bloquejada. Això vol dir que no les utilitzarem per a les finalitats inicials, sinó únicament per a les descrites en aquest paràgraf i durant els períodes de prescripció de les accions de responsabilitat que puguin existir. Una vegada finalitzat aquest període addicional, ens comprometem a cessar el tractament de totes les Dades.

Per a aquells casos en què els interessats en determinats Programes acceptin la cessió de les seves dades curriculars al Banc Local i a Banco Santander, SA, en relació amb processos de selecció, l'entitat receptora d'aquestes dades només les conservarà durant un termini de tres anys. Un cop finalitzat aquest termini, les dades es mantindran bloquejades durant el període legal establert fins a la seva supressió posterior.

A més a més, per als Usuaris que només s'hagin subscrit a la newsletter de novetats, Universia deixarà de tractar les seves Dades amb aquesta finalitat quan l'usuari revoqui el seu consentiment o finalment es registri al Portal.

5. DESTINATARIS DE LES DADES

Les Dades relatives als Usuaris es compartiran amb les entitats que s'indiquen tot seguit:

 • Institucions. Les Dades seran cedides pel Responsable a la Institució que ha concedit o que ha de concedir el Programa o Curs amb Places Limitades corresponent i/o on es cursi la formació.

  Indiquem als Usuaris que el Portal té caràcter internacional, de manera que poden registrar-s'hi Institucions ubicades dins i fora de la Unió Europea. Si l'Usuari s'adhereix a un Programa d'una Institució ubicada fora de la Unió Europea, l'Usuari és conscient que les seves dades se cediran a aquesta Institució i, si és diferent, a la Institució en què es desenvolupi el Programa. En aquest sentit, s'informa l'Usuari que el tractament de dades fora de la Unió Europea pot suposar un risc per a la seguretat de les seves dades, que ja no estarien emparades per les garanties exigides per la normativa europea a causa de l'absència d'una decisió d'adequació de la Comissió respecte del tercer país en qüestió. Recordem als Usuaris que aquestes transferències són legals perquè són necessàries per a l'execució de les Condicions generals d'ús i perquè tenen un caràcter ocasional, ja que només es produiran quan els Usuaris decideixin inscriure's en els seus Programes o Curs amb Places Limitades.

 • Entitats del Grup Santander. Així mateix, les Dades dels Usuaris que hi hagin consentit prèviament a través dels consentiments habilitats al registre d'Usuaris es comunicaran als Bancs Locals o a les Universia Locals perquè puguin remetre-li comunicacions comercials, pròpies i de tercers, si l'Usuari ha atorgat el seu consentiment d'acord amb allò que indica el punt 3 d'aquesta Política de privacitat. Com s'ha reflectit anteriorment, en el cas del Regne Unit només es podran enviar comunicacions comercials de productes o serveis propis.

  Els Usuaris poden consultar la identitat del Banc Local i de la Universia Local concrets als quals Universia cedirà les seves Dades, en funció del seu país de residència, a l'efecte de la realització de comunicacions comercials, en aquest enllaç

  Així mateix, també subjecte al consentiment de l'Usuari, el Responsable cedirà Dades als Bancs Locals i a Banco Santander, SA (Espanya) per poder posar-se en contacte amb l'Usuari en el marc dels processos de selecció i reclutament per cobrir posicions al Grup Santander.

  Els Usuaris poden consultar la identitat del Banc Local i de la Universia Local concrets als quals Universia cedirà les seves Dades, en funció del seu país de residència, a l'efecte de la selecció per a processos d'RH, en aquest enllaç

  Hi ha entitats del Grup Santander que es troben fora de la Unió Europea, fins i tot en territoris considerats "no segurs" segons els criteris de la Comissió Europea. En aquest sentit, s'informa l'Usuari que el tractament de dades fora de la Unió Europea pot suposar un risc per a la seguretat de les seves dades, que ja no estarien emparades per les garanties exigides per la normativa europea a causa de l'absència d'una decisió d'adequació de la Comissió respecte del tercer país en qüestió. Per tot això, llevat que es disposi altrament, transferirem les Dades dels Usuaris exclusivament d'acord amb clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea que, si escau, s'han complementat mitjançant mesures addicionals. El Responsable no es fa responsable ni pot garantir la seguretat de les Dades cedides.

 • Autoritats i organismes públics per al desenvolupament de les seves funcions. En algunes ocasions, la normativa aplicable exigeix compartir informació amb autoritats o organismes públics perquè puguin desenvolupar les seves funcions. Per exemple, autoritats fiscals o tribunals de justícia, que utilitzarien les teves Dades per a les seves pròpies finalitats.

 • Prestadors de serveis. Són entitats que ens ajuden amb diferents qüestions relacionades amb la gestió del Servei, per exemple, la infraestructura tecnològica, l'emmagatzematge, l'enviament de comunicacions comercials o l'atenció a l'Usuari. A Universia ens assegurem que tots els nostres prestadors de serveis que poden tenir accés a les teves Dades actuïn de manera confidencial i complint la normativa aplicable sobre protecció de dades. Hem signat acords amb ells que regulen l'ús de les teves Dades, limitat a la prestació del Servei i les mesures de seguretat que han d'adoptar per protegir-les. Aquests prestadors mai no utilitzen les teves Dades per a finalitats pròpies, sinó simplement per ajudar-nos a prestar-te el Servei.

  Alguns d'aquests prestadors de serveis es troben o poden accedir a les Dades dels Usuaris des de fora de l'Espai Econòmic Europeu, per tant, hem adoptat garanties apropiades per assegurar que les Dades es tractin amb un nivell de protecció equivalent al que existeix a l'Espai Econòmic Europeu. En particular, aquestes transferències es poden emparar en l'adopció de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea que, si escau, s'han complementat mitjançant mesures addicionals.

Els Usuaris poden consultar quines Dades concretes es cedeixen als anteriors destinataris a l'apartat 3 d'aquesta Política de privacitat.

Pel que fa a les transferències internacionals de Dades a territoris no segurs, els Usuaris poden sol·licitar informació addicional relativa a transferències internacionals de dades personals i als riscos que impliquen, així com obtenir una còpia de les garanties adoptades i les mesures de protecció pertinents implementades, a través de l'adreça electrònica indicada a l'apartat 1.

6. DRETS DELS INTERESSATS

Els Usuaris tenen dret a accedir a les seves Dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, la limitació del seu tractament o, si escau, la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. El Responsable deixarà de tractar les dades, exceptuant motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els Usuaris tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves Dades en els casos en què sigui tècnicament possible.

Per a l'exercici dels seus drets, els titulars de les Dades es podran utilitzar el següent Formulari de contacte o per correu postal a Ciudad Grupo Santander, Avda. de Cantabria s/n, Santander Universidades, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), aportant un document que acrediti la seva identitat.

Els titulars de les Dades tenen dret a dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb adreça a C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o a la seva seu electrònica www.aepd.es

Li recordem que l'Usuari té dret a retirar el seu consentiment per a finalitats comercials en qualsevol moment dirigint-se a les adreces indicades anteriorment.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT D'USUARIS FINALS

Podrem modificar aquesta Política de privacitat d'acord amb la legislació aplicable en qualsevol moment, però informarem els Usuaris amb prou antelació de qualsevol modificació significativa que tingui un impacte rellevant per a la seva privacitat. A més, publicarem la Política de privacitat modificada al nostre Portal, on els Usuaris podran verificar la data de l'última actualització. Si calgués, segons la naturalesa de la modificació que realitzem, podríem sol·licitar als Usuaris que ens concedeixin nous consentiments.

Data de darrera modificació: 27/11/2023