Condicions generals d’ús

1. Objecte.

Aquestes Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, les "Condicions" o les "Condicions Generals") descriuen els termes aplicables al servei que Universia Holding, S.L. amb domicili a Ciudad Grupo Santander. Avda de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) amb CIF B82976515 i accessible per mitjà d'aquest Formulari de Contacte (d'ara endavant “Universia”), posa a disposició dels usuaris d'internet a través del portal Santander Open Academy accessible mitjançant el domini https://www.santanderopenacademy.com i mitjançant les aplicacions mòbils denominades "Santander OpenAcademy Content" disponibles per a iOS i Android (d'ara endavant, conjuntament o independentment el "Portal").

El servei prestat a través del Portal (d'ara endavant, el "Servei") consisteix a oferir un espai que reuneixi universitats i altres institucions educatives o entitats que s'adhereixin al Portal (d'ara endavant, les "Institucions") i que publiquen al mateix programes de beques (d'ara endavant, el "Programa" o els "Programes"), o cursos amb places limitades (d'ara endavant, "Cursos amb Places Limitades"), i els propis usuaris que es registren al Portal per valorar els Programes i Cursos amb Places Limitades que més els interessen i inscriure's, gestionar o coordinar els mateixos (d'ara endavant, els "Usuaris del Portal" o el/s "Usuari/s"), així com interactuar amb les Institucions. El Servei també inclou la posada a disposició dels Usuaris per part de Universia de cursos amb places il·limitades, que pretenen capacitar als Usuaris per poder accedir a millors oportunitats de desenvolupament acadèmic i professional (d'ara endavant, "Cursos amb Places Il·limitades"). Finalment, Universia també podrà oferir continguts que facilitin l'aprenentatge o reforcin les competències dels Usuaris ("Continguts"). Totes les funcionalitats del Servei s'expliquen amb més detall a l'apartat 2 d'aquestes Condicions Generals.

Els Usuaris podran accedir als Continguts a través del domini indicat en el paràgraf anterior i també per mitjà de les aplicacions mòbils denominades "Santander OpenAcademy Content" disponibles per a iOS i Android. No obstant això, la resta de les funcionalitats del Servei no seran accessibles a través de les aplicacions mòbils, de moment. Aquestes aplicacions també es consideren part del Portal.

Serà reconegut amb la condició de Usuari qualsevol interessat que es registri al Portal o bé que s'hagi subscrit a la newsletter de novetats, en qualsevol modalitat, “Estudiant”, “Professor”, “Investigador”, indistintament. El registre i la baixa del Portal haurà de realitzar-se en la versió web del mateix, atès que les aplicacions mòbils encara no permeten fer-ho. S'entendrà per “Professor” qualsevol persona en nòmina d'una Institució que compleixi amb els requisits del Programa o Curs amb Places Limitades en concret.

Podrà registrar-se al Portal com a "Institució" aquella universitat, institució educativa, unitat local del Grup Santander, entitat o empresa, que promogui de la forma prevista a les presents Condicions Generals, a través del Portal, un o diversos Programes o, Cursos amb Places Limitades.

Aquestes Condicions es formalitzen en català i es començaran a aplicar des que els Usuaris comencin a gaudir del Servei, la qual cosa es produirà una vegada completin el procés de registre i acceptin expressament aquestes Condicions fent clic al botó corresponent. 

Els Usuaris podran consultar-ne una còpia en qualsevol moment, perquè estaran disponibles en tot moment en un enllaç al peu de la versió web del Portal ia la pàgina dinici de laplicació mòbil.

Si els Usuaris volen conèixer la manera en què tractem les seves dades personals per a prestar el Servei, recomanem consultar la nostra Política de Privacitat, que es troba accessible en un enllaç al peu del Portal.

Universia aclareix que la participació en els Programes i Cursos amb Places Limitades quedarà sotmesa addicionalment a les condicions o bases legals del Programa o Curs amb Places Limitades en qüestió que estableixi per a cada un d'ells la Institució corresponent, que els usuaris hauran de llegir i acceptar prèviament. Generalment, Universia no té res a veure amb el desenvolupament d'aquests Programes i Cursos amb Places Limitades, per la qual cosa qualsevol incidència o reclamació relativa als mateixos haurà de plantejar-se directament a la Institució que correspongui. Així mateix, les Institucions tractaran les dades personals dels usuaris per al desenvolupament dels seus Programes i Cursos amb Places Limitades d'acord amb la seva política de privadesa específica.

En accedir, utilitzar o registrar-se al Portal, l'Usuari confirma i garanteix que té més de 16 anys, sense perjudici que, per a determinats Programes i Cursos amb Places Limitades, s'exigeixi una edat mínima superior.

2. Descripció del Servei

El Servei que presta Universia està compost per les següents funcionalitats, totes elles relacionades amb la gestió de Programes de beques, Cursos amb Places Limitades o altres continguts o cursos dirigits a reforçar les competències dels Usuaris, completar la seva formació mitjançant noves formes d'aprenentatge i capacitar els Usuaris per accedir a millors oportunitats de desenvolupament acadèmic i professional.

2.1. Programes de Beques

El Portal és un espai global al qual s'adhereixen Institucions de diferents països i està connectat i adaptat a les necessitats de cada centre per completar i potenciar Programes i crear un ecosistema d'impuls de l'activitat acadèmica. A través del Portal les Institucions poden crear, publicar i gestionar les convocatòries dels Programes, així com fer-ne un seguiment i control, accedir i consultar les anàlisis estadístiques relatives a l'evolució dels Programes i convidar tercers col·laboradors a gestionar-los o a participar-hi. 

Amb caràcter general, els Programes consistiran en la concessió, per part de les Institucions, d'una ajuda econòmica per pagar totalment o parcialment les despeses que han de suportar els Usuaris al cursar uns estudis, desenvolupar un treball d'investigació o participar en un projecte, entre d'altres.

En aquest sentit, els Programes de les Institucions poden haver estat finançats per terceres entitats (els "Promotors"), amb els quals la Institució pot gestionar conjuntament el Programa o permetre l'accés a detalls sobre el Programa, perquè l'han finançat. Els Promotors poden utilitzar el Portal o no fer-ho, però si ho fan, hauran d'acceptar aquestes Condicions, incloent-hi les específiques per a les Institucions, i sotmetre's a aquestes Condicions.

L'Institució es subjectarà als resultats del procés de validació que té previst Universia als efectes de publicació del primer Programa. A l'hora de crear el Programa, l'Institució declara que ha complert, en tots els aspectes, qualsevol legislació, reglament i normativa aplicable en la matèria del Programa i que no ha violat ni violarà cap acord en virtut del qual l'Institució es trobi vinculada de forma explícita o implícita.

Les Institucions que publiquen els Programes a través del Portal són els únics encarregats de la gestió, organització i desenvolupament d'aquests Programes, així com de garantir els drets dels Usuaris en tant que consumidors, no assumint Universia cap responsabilitat sobre això. A més, les Institucions generalment tenen el caràcter d'institucions acadèmiques, per la qual cosa, llevat que s'indiqui el contrari de manera específica, els Usuaris es veuen assistits pels drets dels consumidors en les seves relacions amb les Institucions, així com les Institucions són les úniques encarregades de complir amb les obligacions derivades que els acords que assoleixin amb els Usuaris en relació amb els Programes de Beques, per la qual cosa Universia no estarà involucrada de cap manera en això.

La inscripció, tramitació i desenvolupament de qualsevol altra gestió relacionada amb els Programes de Beques es podrà fer exclusivament a la versió web del Portal.

2.2. Cursos

2.2.1 Cursos amb Places Limitades

Al mateix temps que els Programes de beques, a través del Portal, les Institucions poden crear, publicar i gestionar cursos amb places limitades ("Cursos amb Places Limitades"), així com fer un seguiment i control dels mateixos, accedir i consultar les anàlisis estadístiques relatives a l'evolució dels Cursos amb Places Limitades, i convidar a tercers col·laboradors a gestionar o participar en els mateixos.

Els Cursos amb Places Limitades consistiran principalment en l'atorgament per part de les Institucions d'una plaça gratuïta per a la participació en cursos les matèries principals dels quals podran ser idiomes, habilitats, tecnologia, sostenibilitat, entre altres.

Així mateix, els Cursos amb Places Limitades de les Institucions poden haver estat finançats per Promotors, amb els quals la Institució pot gestionar conjuntament el Curs amb Places Limitades o permetre accés a detalls sobre el mateix, degut a que han finançat el Curs amb Places Limitades. Els Promotors poden utilitzar el Portal o no fer-ho, però si ho fan hauran d'acceptar aquestes Condicions, incloent les específiques per a les Institucions, i sotmetre's a les mateixes.

L'Institució es subjectarà als resultats del procés de validació que té previst Universia als efectes de publicació del primer Curs amb Places Limitades. A l'hora de crear el Curs amb Places Limitades, l'Institució declara que ha complert, en tots els aspectes, qualsevol legislació, reglament i normativa aplicable i que no ha violat ni violarà cap acord en virtut del qual l'Institució es trobi vinculada de forma explícita o implícita.

Les Institucions que publiquen els Cursos amb Places Limitades a través del Portal són els únics encarregats de la gestió, organització i desenvolupament dels mateixos, així com de garantir els drets dels Usuaris en tant que consumidors, no assumint Universia responsabilitat alguna a aquest respecte. A més, les Institucions generalment tenen el caràcter d'institucions acadèmiques, per la qual cosa excepte que s'indiqui el contrari de manera específica, els Usuaris es veuen assistits pels drets dels consumidors en les seves relacions amb les Institucions. Així mateix, les Institucions són les úniques encarregades de complir amb les obligacions derivades que els acords que arribin amb els Usuaris en relació amb els Cursos amb Places Limitades, de manera que Universia no estarà involucrada de cap manera en això.

La inscripció, tramitació i desenvolupament de qualsevol altra gestió relacionada amb els Cursos amb Places Limitades podrà realitzar-se exclusivament en la versió web del Portal.

2.2.2 Cursos amb Places Il·limitades

De forma gratuïta, Universia ofereix als Usuaris un catàleg de cursos de formació d'accés il·limitat ("Cursos amb Places Il·limitades") destinats a reforçar les seves competències i completar la seva formació, de manera que puguin accedir a millors oportunitats de desenvolupament acadèmic i professional. Les matèries principals dels Cursos amb Places Il·limitades podran ser idiomes, negocis, finances, tecnologia, sostenibilitat, entre d'altres.

Els Cursos amb Places Ilimitades seran accessibles per tots els Usuaris que s'hagin registrat al Portal, en aquells moments en què estiguin disponibles. Els Cursos amb Places Ilimitades estan compostos per continguts teòrics, continguts en format de vídeo i altres articles d'interès, que podran consultar tantes vegades com necessitin. Així mateix, una vegada els Usuaris completen i visualitzen tots els continguts que componen el Curs amb Places Ilimitades, tindran a la seva disposició una autoavaluació de tipus test. En cas de completar-la amb èxit, el Portal emetrà un certificat de completitud.

Universia es reserva la facultat de desactivar la possibilitat d'iniciar els Cursos amb Places Il·limitades en determinats períodes temporals, a la seva discreció. En qualsevol cas, el període temporal sempre serà indicat en la publicació del Curs amb Places Il·limitades. En conseqüència, aquesta informació estarà disponible abans que els Usuaris es registrin al Curs. No obstant això, una vegada iniciat un Curs, l'Usuari podrà accedir-hi, desenvolupar-lo i completar-lo quan vulgui, independentment del fet que Universia hagi desactivat la possibilitat d'iniciar un Curs. És a dir, el fet que Universia desactivi temporalment la possibilitat d'iniciar un Curs no afectarà als Usuaris que ja l'hagin iniciat amb anterioritat, que podran completar-lo.

Els Usuaris que es registrin al Portal podran accedir als Programes, Cursos amb Places Limitades i Cursos amb Places Il·limitades, així com buscar, realitzar seguiment i inscriure's a aquelles convocatòries als Programes i Cursos amb Places Limitades que podrien resultar del seu interès. Quan els Usuaris realitzin cerques de Programes o Cursos amb Places Limitades utilitzant el cercador, l'ordre o classificació es determinarà d'acord amb els paràmetres descrits en els Paràmetres de classificació de resultats de Santander Open Academy, que anirem actualitzant de tant en tant. D'altra banda, a l'àrea privada de l'Usuari (Perfil), aquest podrà consultar l'estat de les seves convocatòries (tant seguides com aplicades), i accedir a notificacions sobre les mateixes.

2.3. Continguts

De forma gratuïta, Universia ofereix als Usuaris un catàleg de centenars de continguts en diversos formats (text, àudio, vídeo, etc.) destinats a reforçar les competències dels Usuaris i completar la seva formació (els "Continguts"). L'objectiu d'aquest catàleg de continguts és que els Usuaris puguin augmentar les seves capacitats i habilitats, de manera que puguin accedir a millors oportunitats de desenvolupament acadèmic i professional.

Els Continguts concrets que integren el catàleg esmentat estaran disponibles per al seu accés al Portal durant un període limitat, ja que generalment depenen de les llicències de propietat intel·lectual atorgades pels seus titulars. Per tant, Universia informa als Usuaris que els Continguts oferts podran ser retirats en qualsevol moment, sense preavís, així com que els continguts disponibles poden variar en funció del país on es trobi l'Usuari. En altres paraules, Universia ofereix als Usuaris un catàleg de continguts que varia en el temps, i no accés a continguts específics. A més, els continguts seran accessibles al Portal, però llevat d'excepcions puntuals no podran ser descarregats en els dispositius dels Usuaris per gaudir d'ells posteriorment.

El catàleg de Continguts és el mateix en les versions web i aplicació mòbil del Portal. No obstant això, la versió web permet accés a alguns continguts concrets sense necessitat de registre al Portal, així com la possibilitat de descarregar tals continguts en el dispositiu de l'Usuari. No obstant això, la majoria dels continguts no es poden descarregar i per accedir a ells és necessari completar l'alta o registre al Portal. A més, l'accés als continguts accessibles previ registre està subjecte a les següents limitacions:

 • Cada Usuari podrà iniciar l'accés a un màxim de quatre (4) continguts en cada mes de calendari.
 • Des del moment en què l'Usuari accedeixi a un contingut concret per primera vegada, podrà tornar a consultar-lo en els vint-i-un (21) dies naturals següents, fins i tot encara que aquest període s'estengui fins al següent mes de calendari. En tal cas, l'accés a aquest contingut només computarà per al mes en què s'hagués accedit al mateix per primera vegada.

També et permet ressenyar i puntuar continguts, crear i compartir llistes de continguts favorits i rebre notificacions sobre els continguts als quals has accedit o sobre nous continguts inclosos en el catàleg.

A diferència dels Programes de Beques, Cursos amb Places Limitades i Cursos amb Places Il·limitades, els Continguts seran accessibles tant a la versió web del Portal com a les aplicacions mòbils anomenades "Santander OpenAcademy Content" disponibles per a iOS i Android.

3. Informació d'institucions i usuaris

La informació que els Usuaris i/o Institució comparteixen voluntàriament a través del Portal en relació als Programes i Cursos amb Places Limitades als que es inscriuen els Usuaris, es defineixen conjuntament com la "Informació" dels Usuaris i/o Institució. Els Usuaris i la Institució són els únics responsables de la Informació que hagin compartit en el Portal a raó d'una convocatòria d'un Programa o un Curs amb Places Limitades en particular, deixant indemne a Universia de qualsevol reclamació (judicial o extrajudicial) que sorgeixi o pogués sorgir per aquesta Informació.

En particular, l'Institució es farà responsable d'informar de forma immediata a Universia en cas que la Informació compartida pels Usuaris en el corresponent Programa o Curs amb Places Limitades promogut per ella sigui il·lícita o suposi una difamació o calúmnia per a qualsevol persona, empresa i/o associació o continguin elements prohibits, com ara virus o spam, o enllaços als mateixos.

La informació dels Usuaris i/o Institució quedarà sotmesa a les presents Condicions. Atès que el Portal té caràcter internacional, aquestes Condicions poden estar subjectes al dret aplicable en el país on resideixi l'Usuari i/o estigui domiciliada la Institució que publica el Programa o el Curs amb Places Limitades.

La Informació dels Usuaris i/o Institució haurà de ser verídica. A aquests efectes, l'Usuari i/o Institució garanteix l'autenticitat de tota aquella Informació compartida al Portal no assumint Universia responsabilitat alguna al respecte.

Els Usuaris podran denunciar davant Universia qualsevol Informació que consideri il·lícita o contrària a drets de tercers a través de les dades de contacte facilitades en aquestes Condicions. Per això, l'Usuari que desitgi denunciar certa Informació haurà de justificar per què considera que és il·lícita o contrària a drets de tercers.

4. Acceptació d'aquestes Condicions

La prestació del Servei estarà sempre condicionada a l'acceptació per part de l'Usuari i de la Institució de la Política de privacitat i d'aquestes Condicions generals.

Per accedir al Servei, l'Usuari i la Institució han de registrar-se al Portal a través del procés d'alta habilitat a l'efecte. El procés d'alta o registre al Portal ha de realitzar-se en la versió web del mateix, ja que les aplicacions mòbils encara no compten amb la infraestructura necessària per fer-ho. De la mateixa manera, la possible baixa haurà de realitzar-se necessàriament en la versió web del Portal.

El registre inicial i els posteriors accessos al Servei es poden fer a través del sistema propi d'Universia oa través dels sistemes d'autenticació o connectors socials de tercers que Universia ofereixi en cada moment, com ara Google Sign-In o Facebook Login. En cas que l'Usuari es registri o accedeixi al Servei des d'un d'aquests sistemes d'autenticació de tercers, es compromet a complir la normativa aplicable i els termes específics que en regulen l'ús. En concret, si l'Usuari utilitza el sistema d'autenticació de Google anomenat Google Sign-In, haureu de complir els Termes del Servei dels API de Google, mentre que si utilitza Facebook Login, haurà de complir les Condicions de la plataforma de Meta. En particular, quan es tracti d'una Institució, no podreu utilitzar les dades d'altres Usuaris per a cap propòsit que incompleixi aquestes Condicions de la plataforma de Meta.

Universia permetrà accés al Servei quan l'Usuari completi correctament el procés de registre al Portal. Universia es reserva el dret de denegar en qualsevol moment, sense dret a indemnització, l'accés al Portal a aquells Usuaris i a aquella Institució que incompleixin aquestes Condicions o la normativa aplicable. Si Universia tingués motius raonables per entendre que s'ha realitzat un ús que vulnera aquestes Condicions, estarà facultat per eliminar el Perfil de l'Usuari i de la Institució infractors, previ avís.

5. Registre i accés al Servei

Per accedir i utilitzar el Servei és imprescindible la utilització de l'adreça electrònica d'Usuari/Institució registrada i la seva contrasenya associada. L'Usuari/Institució ha de seleccionar l'identificador (ID o dades d'inici de sessió) i la contrasenya que vulgui, i es comprometrà a conservar-los i a usar-los amb la diligència deguda.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no n'està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari/Institució haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya que hagi seleccionat, evitant que sigui emprada per tercers. En conseqüència, l'Usuari/Institució és l'únic responsable de l'ús que es realitzi de la seva contrasenya. En el supòsit que l'Usuari/Institució conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per part de tercers, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement d'Universia com més aviat millor.

El registre al Portal té caràcter personal. L'Usuari/Institució garanteix mantenir tota la informació facilitada a Universia permanentment actualitzada de manera que respongui a la situació real de l'Usuari en cada moment. En tot cas, l'Usuari/Institució serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Universia o a tercers per la informació que faciliti.

Finalment, els Usuaris que accedeixin al Servei des de les aplicacions mòbils podran configurar la possibilitat de rebre notificacions sobre el propi Servei com, per exemple, recordatoris sobre el temps restant en què l'Usuari pot seguir accedint a un contingut que està consumint. Es tracta d'una funcionalitat específica de la versió mòbil que no està disponible en el format web.

6. Condicions particulars per a les Institucions

Les condicions que es detallen als paràgrafs següents d'aquest apartat són aplicables únicament a les Institucions.

Les presents Condicions Generals disposen que està estrictament prohibit que les Institucions sol·licitin qualsevol tipus d'informació addicional no prevista en els camps que Universia ofereix directament a les Institucions en el moment de creació d'un Programa o Curs amb Places Limitades.

En particular, aquella Institució que inclogui en els formularis d'inscripció i / o en els espais de lliure configuració o text lliure habilitats al Portal per a qualsevol dels Programes o Cursos amb Places Limitades, una sol·licitud d'informació sobre dades de caràcter sensible com l'origen ètnic o racial i/o, entre altres, dades relatives a la salut, haurà de facilitar a Universia, amb caràcter previ a la publicació del corresponent Programa o Curs amb Places Limitades, la normativa que l'habilita per a poder recollir aquest tipus de dades. En el seu cas, a petició de Universia, la Institució haurà de facilitar la referència a aquesta normativa en les bases del Programa o Curs amb Places Limitades informant sobre el motiu de sol·licitud d'aquesta dada.

La Institució utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a l'adequada difusió i promoció de l'ús del Portal i dels Programes o Cursos amb Places Limitades publicats en el mateix.

La Institució inclourà a la seva pàgina web el logotip del Portal o un enllaç de connexió al Portal.

Durant el procés de creació d'un Programa o Curs amb Places Limitades, el Portal permet a la Institució inserir imatges que acompanyin al mateix, de tal manera que els referits Programes o Cursos amb Places Limitades puguin resultar més il·lustratius. En aquest sentit, i sense perjudici del que es contempla a les presents Condicions, la Institució declara i garanteix en el necessari que és titular o té títol suficient, per a l'explotació comercial sobre tots els drets dels seus respectius noms, logos, marques i qualsevol altra obra/bé protegit per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial, que aparegui en qualsevol de les imatges dels Programes o Cursos amb Places Limitades creats per la Institució.

La Institució reconeix que únicament podran utilitzar el Servei en nom seu i pel seu compte, incloent-hi el registre de la Institució en el Servei, aquelles persones que es trobin apoderades de forma suficient o a les quals s'hagi atorgat degudament un mandat representatiu amb l'abast suficient per representar i vincular la Institució en el context del Servei. La Institució garanteix que únicament permetrà utilitzar el Servei i accedir al Portal a persones que compleixin aquests requisits.

Protecció de dades personals

Finalment, la Institució, pel fet de rebre les dades dels Usuaris, estarà obligada a observar les disposicions incloses al Reglament general de protecció de dades 679/2016 (RGPD) o a la normativa de protecció de dades que resulti aplicable, en condició de responsable de tractament. Concretament, en virtut d'aquestes Condicions, la Institució s'obliga a:

 • Complir les obligacions previstes a l'RGPD per a un responsable del tractament, com a conseqüència de l'adquisició d'aquesta consideració després de la comunicació de les dades regulada per l'adhesió de la Institució al Portal i a aquestes Condicions.
 • Facilitar la seva política de privacitat als Usuaris en relació amb els Programes o Cursos amb Places Limitades.
 • Permetre l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició per part dels titulars de les dades cedides, facilitant-los una adreça a aquests efectes.
 • Assegurar l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.
 • Respectar la confidencialitat de les dades obtingudes amb motiu de l'adhesió de la Institució a aquest Portal, no revelant-les ni deixant-les a disposició de tercers llevat que ho requereixi un tribunal o una autoritat de control.

Així mateix, Universia declara la procedència lícita de les dades personals que es comunicaran a la Institució, garantint que s'han obtingut complint els requisits establerts a l'RGPD. En aquest sentit, Universia manifesta que ha obtingut el consentiment informat, lliure, específic i inequívoc dels Usuaris o comptar amb una base legal adequada per a la cessió de les seves dades a la Institució i que ha complert la resta de requisits que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Encàrrec de tractament

En relació amb les gestions que realitzi la Institució per completar el procés de tramitació dels seus Programes o Cursos amb Places Limitades al Portal, Universia tindrà la condició d'encarregat del tractament, mentre que entitat que ofereix el Portal. Només en relació amb això, Universia queda sotmesa al compliment de les següents obligacions:

 • Quan actua com a encarregat del tractament, accedir únicament a dades d'Usuaris per permetre a la Institució l'ús del Portal com a eina que la Institució utilitza per completar els processos de selecció relatius als seus Programes o Cursos amb Places Limitades.
  • En particular, podreu accedir a les següents categories d'usuaris: Usuari/Universitari.
  • En particular, accediu als següents tipus de dades personals dels interessats anteriorment indicats: (i) Dades de caràcter identificatiu; (ii) Dades relatives a les característiques personals; (iii) Dades relatives a la personalidad; (iv) Dades acadèmics i professionals; (v) Dades relatives a l'ocupació.
 • Realitzar únicament les activitats de tractament següents: obtenció, registre, estructuració, modificació, conservació, extracció, consulta, comparació i accés.
 • Assegurar-se que les persones que puguin accedir a dades d'Usuaris hagin adoptat compromisos de confidencialitat en relació amb les dades personals que puguin tractar.
 • Quan qualsevol Usuari o interessat exerceixi davant Universia els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, gestionar la resposta a aquests drets, sempre limitats als tractaments que es realitzin al Portal, directament.
 • Assistir la Institució en la realització d'avaluacions d'impacte i consultes prèvies, quan sigui obligatori d'acord amb la normativa de protecció de dades.
 • Recórrer únicament a subcontractistes que hagin acceptat les mateixes obligacions previstes en aquest apartat, així com, si es realitzaran transferències internacionals amb destinació a aquests subcontractistes, que aquestes estiguin basades en garanties apropiades, com ara una decisió d'adequació, la subscripció de clàusules contractuals tipus (aplicant mesures addicionals, si escau) o nomes corporatives vinculants.
 • Facilitar a la Institució informació addicional, en cas de sol·licitud, sobre la identitat dels subcontractistes i de les transferències internacionals realitzades.
 • Permetre i contribuir a la realització d'auditories o inspeccions. Aquesta obligació s'entendrà complerta quan Universia faciliti a la Institució un informe d'auditoria realitzat per Universia o per tercers contractats per ella.
 • Notificar a la Institució qualsevol violació de seguretat en relació amb els seus Programes o Cursos amb Places Limitades que afectés a dades personals d'Usuaris inscrits en els mateixos.
 • Adoptar les mesures de seguretat descrites en aquestes Condicions generals d'ús.
 • Destruir les dades de la gestió dels Programes o Cursos amb Places Limitades a la terminació de les Condicions Generals d'Ús, sense perjudici de la conservació ulterior que resultés necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions sempre que ho permetés la legislació aplicable, o per posar les dades a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques.
 • La durada de l'encàrrec actual del tractament serà la que s'acordi amb la Institució perquè pugui gestionar la convocatòria del Programa o el Curs amb Places Limitades en qüestió, així com el termini ulterior que requereixi la Institució per a la gestió dels tràmits posteriors a la convocatòria.

En cas que Universia fos reclamat i hagués d'atendre qualsevol classe de responsabilitat, ja sigui administrativa o compensatòria, per activitats de tractament relatives a la Institució, Universia podrà reclamar a la Institució en via de regrés, que haurà de deixar indemne Universia pels danys i perjudicis patits.

Qualssevol conceptes utilitzats en aquesta clàusula s'interpretaran d'acord amb les definicions previstes al Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades.

7. Propietat intel·lectual

7.1 Llicència atorgada als Usuaris o Institucions

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, vídeos, àudios, continguts, logotips, estructura, marques i altres elements del Portal estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Tots els drets sobre el Portal, la seva documentació afí, i totes les actualitzacions, modificacions, millores, ampliacions, o correccions del Portal, incloses totes les opcions d'avaluació que incorporin, el Servei, els Continguts i qualsevol dels elements o continguts que els integren són titularitat exclusiva d'Universia i de tercers (el/s "Material(s)"), sense perjudici del que disposi les presents Condicions respecte a la Informació dels Usuaris o les Institucions. Universia o el tercer corresponent mantindrà en exclusiva tots els drets sobre els Materials.

Així mateix, els Usuaris accepten i reconeixen que el conjunt de Materials disponibles al Portal està protegit pel dret sui generis sobre bases de dades contemplat al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i que, per tant, no podran extreure o reutilitzar la totalitat o part substancial d'aquest conjunt de Materials, ni tan sols una part no substancial en la mesura que això suposi un acte contrari a la utilització normal d'aquest conjunt de continguts que causi un perjudici injustificat als interessos legítims de Universia.

Els Usuaris i les Institucions disposen únicament d'una llicència de visualització i ús sobre els Materials que resultin necessaris per poder gaudir del Servei, en la seva versió executable, no transferible, sense límit territorial, limitada temporalment a la vigència de la relació contractual existent per a la prestació del Servei i amb l'única finalitat i en la mesura que sigui necesari perquè pugueu utilitzar el Servei d'acord amb l'exposat en les presents Condicions. Aquesta llicència no inclourà la facultat de descarregar els Materials en els dispositius dels Usuaris i finalitzarà automàticament quan finalitzi la relació contractual regulada per mitjà d'aquestes Condicions, sense perjudici de la facultat de Universia de retirar qualsevol Material en qualsevol moment, sense preavís.

7.2 Llicència atorgada pels Usuaris o Institucions

Aquestes Condicions no suposen cessió ni traspàs o renúncia dels drets que corresponguin a la Institució o a l'Usuari en relació amb els béns regulats per les lleis que regulen la propietat intel·lectual o industrial. L'usuari/Institució conservarà tots els drets sobre els seus respectius noms, logotips, marques i qualsevol altre bé protegit per la legislació vigent en matèria tant de propietat intel·lectual com industrial.

L'Usuari/Institució conservarà tots els seus drets de propietat intel·lectual sobre la Informació que hagi compartit al Portal, tant morals com patrimonials. La publicació al Portal de qualsevol Informació, en cap cas suposarà la cessió per part del seu titular als altres Usuaris/Institució de cap dret relacionat amb els mateixos.

L'Usuari/Institució que realitzi l'enviament en virtut d'aquestes Condicions declara i garanteix que:

 1. És l'únic propietari o està plenament facultat i autoritzat per explotar la totalitat dels drets sobre la seva Informació, així com per atorgar els drets i llicències relacionats amb qualsevol possible material i/o contingut de tercers que aparegui o estigui incorporat en els mateixos; que ha obtingut les autoritzacions expressas i escrites de tots els propietaris i titulars de drets d'aquests materials i/o continguts de tercers, necessàries per concedir els drets i llicències que aquí s'exposen.
 2. La Informació dels Usuaris / Institució compartida al Portal per l'Usuari no suposa la infracció de cap patent, dret de propietat intel·lectual, marca registrada, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers.
 3. En el moment de crear la Informació, l'Usuari/Institució declara que: (a) ha complert en tots els aspectes, qualsevol legislació, reglament (incloent, sense que això suposi limitació, aquestes Condicions Generals i l'Avís Legal del Portal) i normativa aplicable i (b), no ha violat ni violarà cap acord en virtut del qual l'Usuari/Institució es trobi vinculat de forma explícita o implícita.
 4. No suposen una difamació o calúmnia per a qualsevol persona, empresa o associació. No contenen elements prohibits, com ara virus o correu brossa, o enllaços a virus o correu brossa.

En conseqüència, la Institució o l'Usuari és l'únic responsable de la seva Informació, deixant indemne a Universia de qualsevol reclamació (judicial o extrajudicial) que sorgeixi o pogués sorgir per l'ús de la mateixa.

L'Institució o l'Usuari continuaran sent plens titulars dels drets de propietat intel·lectual o industrial que poguessin ostentar sobre la Informació. Simplement es concedeix a Universia i a la resta d'Usuaris o Institucions, en la mesura en què sigui necessari per al desenvolupament del Servei, una llicència de visualització i ús gratuïta, mundial, no exclusiva i limitada als drets d'explotació que siguin necessaris per al Servei, durant tot el període de vigència de les Condicions Generals.

Finalment, recordem que no tots els documents i informacions són susceptibles de protecció a través dels diferents règims de propietat intel·lectual, així que des de Universia recomanem als Usuaris i Institucions que valoren la necessitat de carregar al Portal documents, informació o actius no protegits o protegibles. Universia no serà responsable per l'ús que les Institucions o Usuaris facin de la Informació pujada per altres Institucions o Usuaris ni dels danys o perjudicis que aquesta puguin causar com a conseqüència de possibles incompliments de la llicència d'ús sobre la mateixa concedida d'acord amb aquesta clàusula.

8. Responsabilitat d'Universia

Universia serà responsable, d'acord amb la normativa aplicable, de qualsevol dany o perjudici que causin als Usuaris o a les Institucions per dol o negligència greu, així com de qualsevol dany causat per negligència que suposi lesions a la vida o la salut de les persones.

Universia proporciona als Usuaris la possibilitat d'inscriure's i participar en els Programes o Cursos amb Places Limitades, no fent-se responsable de tot allò relacionat amb els mateixos. A títol enunciatiu, i sense limitació alguna, Universia no es farà responsable: (i) en el que tingui a veure amb la gestió dels Programes o Cursos amb Places Limitades que correspon a la Institució; (ii) de l'ús indegut per part de la Institució de la Informació dels Usuaris; (iii) de qualsevol acció contrària a les presents Condicions Generals i finalitat i propòsit del Portal protagonitzada per qualsevol dels Usuaris.

En aquest sentit, els Programes i els Cursos amb Places Limitades estaran regulats per les seves corresponents bases, que hauran de ser llegides i acceptades prèviament pels Usuaris que sol·licitin aquest Programa o Curs amb Places Limitades.

Universia, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ('LSSI'), només serà responsable de la Informació d'Usuaris o Institucions en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud de la mateixa i no hagi eliminat el contingut il·lícit o desactivat l'enllaç compartit per l'Usuari amb la diligència deguda. 

En el supòsit que qualsevol persona consideri que s'ha compartit Informació il·lícita o inadequada pels Usuaris, o que suposi una difamació o injúria per a qualsevol persona, empresa i/o associació i/o contingui elements prohibits, com virus o spam, o enllaços als mateixos, serà responsable de comunicar-ho immediatament a Banco Santander i a Universia a través del Formulari de Contacte, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar la corresponent Informació.

9. Responsabilitat de l'Usuari/Institució

Els Usuaris i les Institucions seran responsables, d'acord amb la normativa aplicable, de qualsevol dany o perjudici que causin a Universia per dol o negligència greu, així com de qualsevol dany causat per negligència que suposi lesions a la vida o la salut de les persones.

L'Usuari/Institució s'obliga a fer servir el Servei de conformitat amb la legislació vigent, amb aquestes Condicions, amb els principis de bona fe i amb els usos generalment acceptats, i a no contravenir amb la seva actuació a través del Portal l'ordre públic. Per tant, es prohibeix qualsevol ús amb fins il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i el funcionament normal del Portal o bé que atemptin directament o indirectament contra qualsevol dels Usuaris o contra qualsevol tercer.

Qualsevol infracció d'aquestes Condicions generals pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l'Usuari/Institució, que haurà de mantenir indemne Universia davant de qualssevol reclamacions, demandes, danys i perjudicis que pugui patir com a conseqüència de la infracció descrita anteriorment.

10. Dubtes, queixes i reclamacions

L'Usuari/Institució que tingui qualsevol dubte sobre aquestes Condicions o relacionat amb el Servei que s'ofereix a través del Portal, o que vulgui presentar una queixa, una reclamació o un suggeriment, ho podrà fer a través de l'enviament d'un Formulari de Contacte.

11. Seguretat

El Portal disposa de mesures de seguretat d'acord amb els estàndards del mercat amb la finalitat de protegir el Servei. Els Usuaris i les Institucions poden sol·licitar informació detallada sobre aquestes mesures a través de les dades de contacte indicades en aquestes Condicions.

12. Conformitat, funcionalitat, compatibilitat i interoperabilitat del Servei

El Servei serà conforme amb el que preveuen aquestes Condicions Generals. Si un Usuari notifiqués a Universia l'existència de qualsevol falta de conformitat, Universia es compromet a realitzar esforços raonables per fer que el Servei sigui conforme de nou, llevat que l'esforç requerit resulti impossible o desproporcionat En cas que no sigui possible fer que el Servei sigui conforme de nou, els Usuaris disposen en qualsevol cas de la possibilitat de donar-se de baixa del Portal en qualsevol moment, així mateix Universia actualitzarà el Servei de tant en tant per millorar-ho i corregir defectes de funcionament.

El Servei es pot utilitzar exclusivament per a les funcions que s'han descrit en aquestes Condicions Generals i serà compatible amb els aparells o programes utilitzats normalment per a serveis similars. En particular, el nostre objectiu és que sigui compatible amb la majoria dels navegadors web del mercat, sempre que estiguin degudament actualitzats, així com amb els sistemes operatius mòbils iOS 11 o Android 4.4 i posteriors. Així mateix, el nostre objectiu és que el Portal estigui disponible un 95% del temps en períodes anuals. Tot i això, Universia no garanteix cap tipus d'interoperabilitat del Servei amb aparells o programes diferents dels utilitzats habitualment per accedir a serveis similars, la qual cosa implica la impossibilitat d'intercanviar informació amb aquests altres aparells o programes. En cas que els Usuaris tinguin dubtes sobre el funcionament del Servei, podran plantejar-los utilitzant aquest Formulari de Contacte.

Els Usuaris podran accedir al catàleg de Continguts amb certes limitacions, tal com es descriu a l'apartat 2.2 d'aquestes Condicions Generals. A més, l'accés inicial als Cursos amb Places Il·limitades podrà ser deshabilitat a discreció d'Universia en certs moments, tal com es descriu a l'apartat 2.2.2.

13. Modificació de les Condicions

Qualsevol modificació substancial del Servei i/o d'aquestes Condicions es notificarà als Usuaris i a les Institucions abans de la seva publicació i aplicació efectiva, amb una antelació raonable. Entenem que acceptes la nova versió de les Condicions si continues utilitzant el Servei. Si no hi estàs d'acord, pots deixar d'utilitzar el Servei.

Les modificacions no seran retroactives.  

Els motius pels quals podrem modificar del Servei i/o aquestes Condicions seran, fonamentalment, canvis normatius o jurisprudencials, canvis en l'estructura organitzativa d'Universia o del grup empresarial al qual pertany Universia o modificacions en les característiques del Servei.

14. Subcontractació

Universia pot comptar amb tercers que l'ajudin amb qualsevol tasca relacionada amb la gestió, el desenvolupament i el manteniment del Servei, així com de tots els seus elements, enllaços, pestanyes, apartats, subapartats i similars.

15. Durada, desistiment i terminació

Aquestes Condicions generals començaran a ser aplicables des del moment mateix en què els Usuaris o Institucions es registrin al Portal i deixaran de ser-ho (i) quan es donin de baixa al Portal (cosa que podran fer en qualsevol moment i sense necessitat d'al·legar cap causa a través de la seva versió web) o (ii) quan ens veiem obligats a donar-los de baixa, la qual cosa podria esdevenir-se en cas que es produeixi un incompliment de les obligacions assumides d'acord amb aquests Condicions o qualsevol disposició prevista a la normativa aplicable i, prèvia notificació per la nostra part, l'incompliment persisteixi transcorreguts trenta (30) dies des de la data de notificació.

D'altra banda, Universia no garanteix l'accés al Servei durant un període de temps mínim o concret. Des d'Universia també podrem finalitzar les Condicions generals que ens vinculen amb els Usuaris i les Institucions, cosa que a la pràctica suposa que cancel·lem "l'usuari", si decidim deixar de prestar el Servei o modificar-lo de manera substancial, tot i que en aquest supòsit avisaríem sobre aquesta qüestió amb una antelació raonable.

16. Jurisdicció i legislació aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització del Portal es sotmet a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Madrid capital (Espanya).

La disposició anterior només serà aplicable en cas que no sigui contrària a la normativa aplicable de forma imperativa.

Finalment, s'informa els Usuaris que, així mateix, la Comissió Europea ha impulsat una plataforma de resolució extrajudicial de conflictes en línia a la qual poden accedir a través de l'adreça URL següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. No obstant això, Universia no està obligada a resoldre conflictes que puguin sorgir a través d'aquesta via.

Data de darrera modificació: 27/11/2023